Jak ustalić wysokość odszkodowania?

Kryteria wpływające na wysokość zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej

 • rodzaj i intensywność więzi łączącej osobę najbliższą ze zmarłym
 • cierpienia moralne
 • wstrząs psychiczny
 • dramatyzm doznań pokrzywdzonego
 • poczucie osamotnienia, pustki
 • wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby najbliższej (np. depresja, lęk, spadek aktywności życiowej itp.)
 • zdolność pokrzywdzonego do odnalezienia się w nowej rzeczywistości
 • przebieg leczenia
 • wiek pokrzywdzonego
 • wiek zmarłego
 • stopień pokrewieństwa ze zmarłym
 • okoliczności śmierci najbliższej osoby
 • wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny zmarłego
 • rola w rodzinie pełniona przez zmarłego
 • utrata możliwości ze strony rodziców na uczestniczenie w rozwoju swojego dziecka, nagłe zerwanie więzi uczuciowej z dzieckiem (gdy uprawnionymi do otrzymania zadośćuczynienia są rodzice zmarłego dziecka)
 • utrata wsparcia małżeńskiego, niemożliwość podjęcia realizacji planów życiowych, osamotnienie w kwestii wychowania dzieci (gdy uprawnionym do otrzymania zadośćuczynienia jest małżonek zmarłego)

Kryteria wpływające na wysokość stosownego odszkodowania po śmierci osoby najbliższej

 • utrata przez dziecko osobistych starań zmarłego rodzica o jego utrzymanie i wychowanie
 • śmierć dorastającego dziecka, na którego pomoc materialną rodzice mogli liczyć w najbliższej przyszłości jak i śmierć innej osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne
 • utrata oczekiwanego wsparcia na przyszłość (nie tylko materialnego) tj. opieki i pomocy zmarłego
 • doznanie silnego wstrząsu psychicznego na skutek tragicznej śmierci osoby najbliższej, co pociąga za sobą osłabienie aktywności życiowej, zmniejszenie zarobków i zwiększenie wydatków poniesionych na leczenie lub na pomoc innych osób
 • cierpienie związane z utratą osoby bliskiej i związane z tym osłabienie motywacji do przezwyciężania trudności życia codziennego
 • zmiana planów życiowych na skutek śmierci bliskiej osoby np. zaniechanie dalszej nauki z uwagi na konieczność podjęcia pracy

Kryteria wpływające na wysokość zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała

 • długotrwałość leczenia – czas trwania leczenia i rehabilitacji
 • długotrwałość cierpienia na skutek doznanych urazów, bolesność zabiegów i operacji
 • stopień uszczerbku na zdrowiu – im wyższy uszczerbek tym większe zadośćuczynienie
 • intensywność i czas trwania cierpień psychicznych (nerwowość, lęk, uczucie dyskomfortu, poczucie nieprzydatności społecznej, problemy ze snem itp.)
 • konieczność pomocy osób drugich – problemy ze wstawaniem, chodzeniem, przygotowywaniem posiłków, codzienną higieną osobistą itp.
 • nieodwracalność (trwałość) następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpecenie
 • rokowania na przyszłość – brak możliwości podjęcia zatrudnienia w przyszłości, konieczność rezygnacji z pasji, aktywnego korzystania z rozrywek, uprawiania sportu
 • wiek poszkodowanego – młodsi poszkodowani otrzymują większe zadośćuczynienie
 • płeć poszkodowanego – obrażenia, które doprowadziły do oszpeceń np. w obrębie twarzy są oceniona bardziej dotkliwe u kobiet niż u mężczyzn
 • pogorszenie sytuacji życiowej – zmiana stopy życiowej, zamożności poszkodowanego

Poszkodowani, którzy nie potrafią samodzielnie określić wysokości należnego zadośćuczynienia powinni skorzystać z pomocy kancelarii, która fachowo nakreśli możliwości odszkodowawcze.