Wypadki komunikacyjne

Uszczerbki na zdrowiu

Odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jeżeli są celowe i niezbędne (konieczne) np. zwrot kosztów leczenia, specjalnego odżywiania się, dojazdu na leczenie, opiekę osób trzecich, zwrot za zniszczone przedmioty, a także zwrot utraconego dochodu.

Renta dla poszkodowanego przysługuje w razie:

  • Utraty całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
  • Zwiększenia się jego potrzeb,
  • Zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość.

Każda z powyższych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty. Konieczną przesłanką jest powstanie szkody poprzez zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów.

Czytaj dalej

Wypadki śmiertelne

Odszkodowanie – jest formą rekompensaty za doznaną szkodę w sytuacji znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, będącej następstwem zdarzenia, w którym poniósł śmierć najbliższy członek rodziny.

Kryteria wpływające na wysokość stosownego odszkodowania po śmierci osoby najbliższej:

  • utrata przez dziecko osobistych starań zmarłego rodzica o jego utrzymanie i wychowanie
  • śmierć dorastającego dziecka, na którego pomoc materialną rodzice mogli liczyć w najbliższej przyszłości jak i śmierć innej osoby bliskiej, z którą związana była realizacja planów życiowych mających poprawić warunki materialne
  • utrata oczekiwanego wsparcia na przyszłość (nie tylko materialnego) tj. opieki i pomocy zmarłego
  • doznanie silnego wstrząsu psychicznego na skutek tragicznej śmierci osoby najbliższej, co pociąga za sobą osłabienie aktywności życiowej, zmniejszenie zarobków i zwiększenie wydatków poniesionych na leczenie lub na pomoc innych osób
  • cierpienie związane z utratą osoby bliskiej i związane z tym osłabienie motywacji do przezwyciężania trudności życia codziennego
  • zmiana planów życiowych na skutek śmierci bliskiej osoby np. zaniechanie dalszej nauki z uwagi na konieczność podjęcia pracy
Czytaj dalej