Dokumenty wymagane do uzyskania odszkodowania

Nie wszystkie poniżej przedstawione dokumenty są niezbędne do zgłoszenia szkody. Jakie dokumenty należy przedłożyć zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Po zapoznaniu się z dokumentami, doświadczony w tego typu sprawach prawnik powinien zdecydować, które dokumenty należy w interesie Klienta przekazać ubezpieczycielowi. Kancelaria pomaga w uzyskaniu niezbędnych dokumentów.

I. Śmierć osoby bliskiej – roszczenia w zakresie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

 1. Dokumentacja z postępowania karnego
  • notatki urzędowe
  • protokół oględzin: miejsca wypadku drogowego/pojazdów
  • szkic i zdjęcia z miejsca zdarzenia
  • zeznania świadków
  • opinie biegłych
  • postanowienie o przedstawieniu zarzutów
  • akt oskarżenia
  • protokoły rozpraw
  • wyrok Sądu wraz z uzasadnieniem

Wypadek przy pracy

  • protokół powypadkowy
  • dokumentacja powypadkowa ZUS (karta wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego, zeznania świadków wypadku)
 1. Opis doznanej krzywdy/znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osób poszkodowanych– sporządzony z pomocą prawników Kancelarii (bardzo duży wpływ na wysokość uzyskiwanych świadczeń ma skrupulatny opis wpływu nieszczęśliwego zdarzenia na zdrowie i życie)
  • opis relacji pomiędzy osobą zmarłą a poszkodowanym
  • opis sytuacji rodzinnej przed wypadkiem i zmian jakie wystąpiły po śmierci najbliższej osoby
  • opis doznanej krzywdy/przebytej żałoby
  • opis znacznego pogorszenie sytuacji życiowej poszkodowanego
 2. Odpisy aktu stanu cywilnego
  • odpis skrócony aktu zgonu
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (gdy uprawnionym do otrzymania odszkodowania/zadośćuczynienia jest współmałżonek zmarłego)
  • odpis skrócony aktów urodzenia (gdy uprawnionymi do otrzymania odszkodowania/zadośćuczynienia są dzieci zmarłego)
  • odpis skrócony aktu zgonu biologicznej matki/ojca, odpis skrócony aktu małżeństwa ojczyma/macochy z biologiczną matką/ojcem (śmierć macochy/ojczyma)
 3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o wspólnym zameldowaniu, osoby zmarłej z osobami uprawnionymi do odszkodowania oraz zadośćuczynienia
 4. Dokumentacja medyczna potwierdzająca pogorszenie stanu zdrowia osób uprawnionych do odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w szczególności z leczenia psychologicznego i psychiatrycznego
 5. W przypadku śmierci dzieci
  • dyplomy
  • świadectwa szkolne
  • opinia wychowawcy lub dyrektora szkoły
 6. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody osoby zmarłej
  • osoba zatrudniona na umowę o pracę – zaświadczenie o dochodzie od pracodawcy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia, dokumenty potwierdzające inne dochody, deklaracje podatkowe PIT – 11, 36, 37
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie z US wysokości osiąganych dochodów/przychodów, KPiR w formie kopii stron lub wydruku, Rachunek Zysku i Strat, Bilans z księgi, dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US, deklaracje podatkowe PIT-36, 36L, 28
  • rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy wskazujące zmarłego jako podatnika podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego wraz z wysokością przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, umowy kontraktacji lub inny dokument potwierdzający współpracę z informacją o wysokości dochodu
 7. Faktury i rachunki potwierdzające wysokość kosztów pogrzebu
  • koszt przygotowania zwłok do pogrzebu i ich dostarczenia na cmentarz
  • koszt nabycia trumny
  • koszt kremacji zwłok
  • koszt zakupu miejsca na cmentarzu
  • koszt postawienia nagrobka
  • koszt zakupu zniczy/kwiatów oraz odzieży żałobnej
  • koszt ceremonii pogrzebowej
  • koszt poczęstunku dla żałobników
 8. Kserokopia dowodu tożsamości uprawnionego – np. dowód osobisty/paszport/karta pobytu/prawo jazdy/legitymacja szkolna

II. Uszkodzenie ciała – roszczenia w zakresie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty

 1. Dokumentacja z postępowania karnego
  • notatki urzędowe
  • protokół oględzin: miejsca wypadku drogowego/pojazdów
  • szkic i zdjęcia z miejsca zdarzenia
  • zeznania świadków
  • opinie biegłych
  • postanowienie o przedstawieniu zarzutów
  • akt oskarżenia
  • protokoły rozpraw
  • wyrok Sądu wraz z uzasadnieniem

Wypadek przy pracy

  • protokół powypadkowy
  • dokumentacja powypadkowa ZUS (karta wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego, zeznania świadków wypadku)
 1. Dokumentacja medyczna
  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego
  • historie choroby
  • zaświadczenia, opinie, orzeczenia lekarskie
  • skierowania do szpitala lub innego podmiotu
  • skierowania na badania diagnostyczne lub konsultację
  • wyniki badań diagnostycznych
  • wyniki konsultacji
  • protokół operacyjny
  • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej
  • kartę zleceń lekarskich
  • kartę zabiegów fizjoterapeutycznych
  • zwolnienia lekarskie
  • skierowania na rehabilitację
  • informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS
  • dokumentacja fotograficzna potwierdzająca doznane obrażenia (widoczne rany, blizny, oszpecenia itp.)
 2. oryginały faktury i rachunków za leki/sprzęt medyczny/odpłatne leczenie i rehabilitację/koszty podróży do szpitali/koszty przystosowania domu, samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 3. opis doznanej krzywdy, w szczególności dolegliwości fizycznych i psychicznych, wpływu doznanych obrażeń na sytuację życiową poszkodowanego – sporządzany przy pomocy prawników Kancelarii (bardzo duży wpływ na wysokość uzyskiwanych świadczeń ma skrupulatny opis wpływu nieszczęśliwego zdarzenia na zdrowie i życie)
  • opis stanu zdrowia sprzed i po wypadku
  • opis dolegliwości bólowych (jego natężenia i długotrwałości)
  • opis dolegliwości psychicznych (lęk, nerwowość, problemy ze snem, uczucie dyskomfortu/zeszpecenia/kalectwa)
  • opis pomocy osób drugich po wypadku (pomoc w codziennym funkcjonowaniu, pomoc przy wstawaniu/chodzeniu)
  • opis zmian w życiu poszkodowanego po wypadku (utrata perspektyw, możliwości wykonywania zawodu, możliwości uprawiania sportu, realizacji pasji)
 4. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody osoby poszkodowanej (gdy ubiegamy się o zwrot utraconych dochodów lub rentę)
  • osoba zatrudniona na umowę o pracę – umowa o pracę, zaświadczenie o dochodzie od pracodawcy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia, dokumenty potwierdzające inne dochody, deklaracje podatkowe PIT – 11, 36, 37, dokumenty potwierdzające kwalifikacje
  • osoba, która nie podjęła pracy lub zlecenia wskutek wypadku — umowy, zaświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy zawierające informację: jaka praca miała być wykonywana, w jakim okresie, o wysokości wynagrodzenia oraz informację, iż jedyną przyczyną niepodjęcia pracy/zlecenia był wypadek
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie z US wysokości osiąganych dochodów/przychodów, opinia z biura rachunkowego o kwocie netto jaka utracił poszkodowany w związku z niewykonywaniem działalności na skutek zdarzenia, KPiR w formie kopii stron lub wydruku, Rachunek Zysku i Strat, Bilans z księgi, dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US, deklaracje podatkowe PIT-36, 36L, 28, dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 5. Kserokopia dowodu tożsamości uprawnionego – np. dowód osobisty/paszport/karta pobytu/prawo jazdy/legitymacja szkolna