Wypadki śmiertelne

Jeżeli w skutek wypadku komunikacyjnego z winy innego kierowcy, straciłeś bliską osobę należy się Tobie odszkodowanie powypadkowe. Pomagamy uzyskać dla naszych klientów świadczenia z tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania oraz rentę i zwrot kosztów pogrzebu.

Zadośćuczynienie – jest pieniężną formą rekompensaty za doznaną krzywdę, którą sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych w postaci utraty więzi (rodzinnej, uczuciowej) z poszkodowanym, który zmarł wskutek wypadku drogowego.

Kryteria wpływające na wysokość zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej

 • Rodzaj i intensywność więzi łączącej osobę najbliższą ze zmarłym,
 • Cierpienia moralne,
 • Wstrząs psychiczny,
 • Dramatyzm doznań pokrzywdzonego,
 • Poczucie osamotnienia, pustki,
 • Wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby najbliższej (np. depresja, lęk, spadek aktywności życiowej itp.),
 • Zdolność pokrzywdzonego do odnalezienia się w nowej rzeczywistości,
 • Przebieg leczenia,
 • Wiek pokrzywdzonego,
 • Wiek zmarłego,
 • Stopień pokrewieństwa ze zmarłym,
 • Okoliczności śmierci najbliższej osoby,
 • Wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny zmarłego,
 • Rola w rodzinie pełniona przez zmarłego,
 • Utrata możliwości ze strony rodziców na uczestniczenie w rozwoju swojego dziecka, nagłe zerwanie więzi uczuciowej z dzieckiem (gdy uprawnionymi do otrzymania zadośćuczynienia są rodzice zmarłego dziecka),
 • Utrata wsparcia małżeńskiego, niemożliwość podjęcia realizacji planów życiowych, osamotnienie w kwestii wychowania dzieci (gdy uprawnionym do otrzymania zadośćuczynienia jest małżonek zmarłego).

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów jakie należy przyjąć przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Wypracowało je orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Na stronie dochodzącej roszczenia spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności mających istotne znaczenie dla miarkowania kwoty zadośćuczynienia.

Należy pamiętać, że przyznanie zadośćuczynienia nie jest obligatoryjne nawet w razie zaistnienia krzywdy. Zależy ono od okoliczności konkretnej sprawy oraz uznania i oceny sądu. Dlatego w sprawach o zadośćuczynienie tak ważna jest rola profesjonalnego pełnomocnika.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z kancelarią i wykorzystaj nasze doświadczenie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Nikoniuk, z siedzibą w Lublinie (20-078), ul. 3 Maja 22 lok. 5.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.