RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) poniżej znajdą Państwo stosowne informacje dotyczące Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Mariusza Nikoniuka.

Administrator i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest Mariusz Nikoniuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Nikoniuk.

Kontakt z administratorem jest możliwy korespondencyjnie pod adresem: Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Nikoniuk ul. 3 Maja 22 lok. 5, 20-078 Lublin, lub za pośrednictwem adresu e-mail biuro@nikoniuk.com, jak również telefonicznie pod numerem 508 33 11 65.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO.  

  1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp.
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:

  1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy)
  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
  3. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jakim podmiotom Kancelaria może przekazywać Państwa dane osobowe

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne obsługującej (serwisującej) system informatyczny Kancelarii, likwidatorzy szkód; podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcowie prawni, adwokaci, aplikanci radcowscy i adwokaccy, praktykanci (studenci) oraz osoby zatrudnione w kancelarii lub świadczące na rzecz Kancelarii usługi prawnicze; instytucje państwowe, organy władzy lub organy wykonując zadania publiczne (sądy, komornicy sądowi, mediatorzy, kuratorzy, organy kontroli skarbowej, inne organy ochrony prawnej); kancelarie notarialne – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;

Pani/Pana prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: a. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, b. sprostowania danych, c. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO, d. ograniczenia przetwarzania danych, e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, g. przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

Prawo sprzeciwu

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z kancelarią i wykorzystaj nasze doświadczenie.
Bezpłatne konsultacje

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Nikoniuk, z siedzibą w Lublinie (20-078), ul. 3 Maja 22 lok. 5.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.